پاورپوینت درس اقتصاد خرد257 اسلاید - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درس اقتصاد خرد257 اسلاید
پاورپوینت درس اقتصاد خرد257 اسلاید

پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید

مشخصات پاورپوینتشناسنامه درسنام درس:    اقتصاد خرد     رشته مدیریتتعداد واحد درسی:   3 واحدنام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نورتعداد اسلاید:257به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد   بخشی از محتویات پاورپوینتطرح درسu در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد. اهداف درسu آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند. جایگاه درس:درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود. uتعریف علم اقتصاد (Economics):در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است. آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست. تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است.   در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.    طرح درساهداف درسجایگاه درس:تعریف علم اقتصاد (Economics)در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر استنهایی گرایی ( (Marginalismبازارهای کارآمد (Efficient Markets)اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشوداقتصادخردنظریه و مدل (Theory and Model )فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)uچه کالایی تولیدشود؟ توزیع کالاهاکمیابیانواع کالاهاتعریف سرمایه گذاریمنحنی امکانات تولیدشکل منحنیمنحنی امکانات تولید برای یک اقتصاد واقعیعدم کاراییشکل منحنی امکانات تولیدرشد اقتصادیمهمترین علت فقر کشورهای فقیر و غیر صنعتیسیستم های اقتصادیانواع سیستم های اقتصادی کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism  uکاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalismسیستم اقتصادی مخلوط (Mixed Economy):دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      خانوارها و بنگاه ها :بازار نهاده و ستاده :تقاضاقانون تقاضاعلل شیب منفی منحنی تقاضادو مشخصه منحنی تقاضا :دو مشخصه منحنی تقاضا :عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :جابجایی منحنی تقاضا :مثال افزایش درآمدمثال قیمت سایر کالاهامنحنی تقاضای بازار :عرضه :تعریف عرضهتابع عرضهجدول عرضهمنحنی عرضهقانون عرضهجابجایی منحنی عرضههزینه تولیدتکنولوژیمنحنی عرضه  بازارتعادل و عدم تعادل در بازارعدم تعادلعدم تعادلحرکت به سمت تعادلحرکت به سمت تعادلتغییرات در تعادلرفتار مصرف کننده و مطلوبیتعوامل موثردر تقاضای خانوارها و . .  .بیش از 200مورد سر مطب داره که این جا وقت نمیشه به همه ی اونا اشاره کنیم  ...

پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید

مشخصات پاورپوینت

شناسنامه درس

نام درس:    اقتصاد خرد     رشته مدیریت

تعداد واحد درسی:   3 واحد
نام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نور

تعداد اسلاید:257

به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد

 

 

 

بخشی از محتویات پاورپوینت

طرح درس

u در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.
 
اهداف درس
u آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.
 
جایگاه درس:

درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

 

uتعریف علم اقتصاد (Economics):
در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است. 
آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست. 
تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است. 
 

 در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:

علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.

 

 

 

 

طرح درس

اهداف درس

جایگاه درس:

تعریف علم اقتصاد (Economics)

در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:

بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر است

نهایی گرایی ( (Marginalism

بازارهای کارآمد (Efficient Markets)

اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشود

اقتصادخرد

نظریه و مدل (Theory and Model )

فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)

uچه کالایی تولیدشود؟ 
توزیع کالاها
کمیابی
انواع کالاها
تعریف سرمایه گذاری
منحنی امکانات تولید
شکل منحنی
منحنی امکانات تولید برای یک اقتصاد واقعی
عدم کارایی
شکل منحنی امکانات تولید
رشد اقتصادی
مهمترین علت فقر کشورهای فقیر و غیر صنعتی
سیستم های اقتصادی
انواع سیستم های اقتصادی 

کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism  

uکاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism
سیستم اقتصادی مخلوط (Mixed Economy):
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
خانوارها و بنگاه ها :
بازار نهاده و ستاده :
تقاضا
قانون تقاضا
علل شیب منفی منحنی تقاضا
دو مشخصه منحنی تقاضا :
دو مشخصه منحنی تقاضا :
عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :
عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :
جابجایی منحنی تقاضا :
مثال افزایش درآمد
مثال قیمت سایر کالاها
منحنی تقاضای بازار :
عرضه :
تعریف عرضه
تابع عرضه
جدول عرضه
منحنی عرضه
قانون عرضه
جابجایی منحنی عرضه
هزینه تولید
تکنولوژی
منحنی عرضه  بازار
تعادل و عدم تعادل در بازار
عدم تعادل
عدم تعادل
حرکت به سمت تعادل
حرکت به سمت تعادل
تغییرات در تعادل
رفتار مصرف کننده و مطلوبیت
عوامل موثردر تقاضای خانوارها
 و . .  .
بیش از 200مورد سر مطب داره که این جا وقت نمیشه به همه ی اونا اشاره کنیم

 قیمت: 6,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد نامه نگاری


پاورپوینت نقش ويتامين ها در افزايش عملكرد ورزشكاران


پاورپوینت جامع و کامل نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت


پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی


پاورپوینت موتورهاي هيدروژني


پاورپوینت نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی


پاورپوینت هنر در تمدن اسلامى


پاورپوینت نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور


پاورپوینت مهندسی محیط زیست


پاورپوینت درمورد نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان چالشهای مصرف خودسرانه مکمل ها


پاورپوینت معرفی و ارزیابی جایگذاری بتن بدون قالب بندی جهت ترمیم و بهسازی سازه ها


پاورپوینت مردم سالاري ديني


پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری MS Project Tutorial


پاورپوینت مدیریت محیط زیستی


پاورپوینت مدیریت زخم های فشاری


پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات با مدل CMMI


پاورپوینت مديريت اقتضائی


پاورپوینت مديريت استراتژیك ازایده تا عمل


پاورپوینت فارسی دوم دبستان درس چهاردهم


پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ما


پاورپوینت کتابخانه کلاس ما


پاورپوینت فارسی دوم دبستان مبحث: کتابخانه کلاس ما/ یار مهربان


پاورپوینت فارسی دوم دبستان کتابخانه ی کلاس ما


پاورپوینت درس1- کتابخانه ی کلاس ما(فارسی دوم دبستان)


پاورپوینت پیام رمزرا پیدا کن 2


پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن1(علوم دوم دبستان)


پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن 2


پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : پیام رمز را پیدا کن


پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن


پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : برای جشن آماده می شویم


پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین 1


پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین2


پاورپوینت زندگی ما و گردش زمین 1


پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : اگر تمام شود


پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زندگی ما و گردش زمین ۱


پاورپوینت علوم تجربی دوم دبستان مبحث : زندگی ما و گردش زمین 2


پاورپوینت علوم دوم دبستان اگر تمام بشود فصل هفتم


پاورپوینت زنگ علوم (بخش دوم - هوا و آب سالم و گردش زمین )


پاورپوینت علوم دوم دبستان زندگی ما و گردش زمین


پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : درون آشیانه ها


پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : از گذشته تا آینده ( نان )


پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : من رشد می کنم


پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : سرگذشت دانه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word


مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word


پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید


پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید


پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید


کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


حافظه های فلش (word) 14 صفحه


سورس پروژه کرنومتر با vb-net


پاورپوینت آدیپوکین ها


پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید


زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


تحقیق درباره محرم-15 صفحهword


تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه


پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه


عنوتن مقاله:Internet service provider


حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید


حقوق اساسی(word) 82 صفحه


پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید


پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید


کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید


گزارش مالی-6 صفحه


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه


مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword


موضوع مقاله : سد -24 صفحه word


تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید


دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام


پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید


پاورپوینت الكتريسيته I


پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید


فرهنگ سازمانی- 19 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت در مورد کشور عراقکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp اقتصاد nbsp nbsp طرفداران حضور دولت دلایل طرفداران حضور nbsp دلایل طرفداران nbsp nbsp دلایل چنین تعریف کرده است nbsp nbsp علم اقتصاد economics مشخصه منحنی تقاضا nbsp nbsp علم اقتصاد طرفداران حضور دلایل طرفداران این درس اقتصاد nbsp حضور دولت منحنی تقاضا ارائه شده اقتصاد خرد اقتصاد منحنی اقتصادی تولید امکانات طرفداران دلایل تقاضا پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلایدnbsp nbsp nbsp اقتصاد nbsp nbsp طرفداران حضور دولت دلایل طرفداران حضور nbsp دلایل طرفداران nbsp nbsp دلایل چنین تعریف کرده است nbsp nbsp علم اقتصاد economics مشخصه منحنی تقاضا nbsp nbsp علم اقتصاد طرفداران حضور دلایل طرفداران این درس اقتصاد nbsp حضور دولت منحنی تقاضا ارائه شده اقتصاد خرد اقتصاد منحنی اقتصادی تولید امکانات طرفداران دلایل تقاضا
سایر محصولات