پاورپوینت درس اقتصاد خرد257 اسلاید - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درس اقتصاد خرد257 اسلاید
پاورپوینت درس اقتصاد خرد257 اسلاید

پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید

مشخصات پاورپوینتشناسنامه درسنام درس:    اقتصاد خرد     رشته مدیریتتعداد واحد درسی:   3 واحدنام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نورتعداد اسلاید:257به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد   بخشی از محتویات پاورپوینتطرح درسu در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد. اهداف درسu آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند. جایگاه درس:درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود. uتعریف علم اقتصاد (Economics):در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است. آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست. تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است.   در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.    طرح درساهداف درسجایگاه درس:تعریف علم اقتصاد (Economics)در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر استنهایی گرایی ( (Marginalismبازارهای کارآمد (Efficient Markets)اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشوداقتصادخردنظریه و مدل (Theory and Model )فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)uچه کالایی تولیدشود؟ توزیع کالاهاکمیابیانواع کالاهاتعریف سرمایه گذاریمنحنی امکانات تولیدشکل منحنیمنحنی امکانات تولید برای یک اقتصاد واقعیعدم کاراییشکل منحنی امکانات تولیدرشد اقتصادیمهمترین علت فقر کشورهای فقیر و غیر صنعتیسیستم های اقتصادیانواع سیستم های اقتصادی کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism  uکاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalismسیستم اقتصادی مخلوط (Mixed Economy):دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      خانوارها و بنگاه ها :بازار نهاده و ستاده :تقاضاقانون تقاضاعلل شیب منفی منحنی تقاضادو مشخصه منحنی تقاضا :دو مشخصه منحنی تقاضا :عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :جابجایی منحنی تقاضا :مثال افزایش درآمدمثال قیمت سایر کالاهامنحنی تقاضای بازار :عرضه :تعریف عرضهتابع عرضهجدول عرضهمنحنی عرضهقانون عرضهجابجایی منحنی عرضههزینه تولیدتکنولوژیمنحنی عرضه  بازارتعادل و عدم تعادل در بازارعدم تعادلعدم تعادلحرکت به سمت...

پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید

مشخصات پاورپوینت

شناسنامه درس

نام درس:    اقتصاد خرد     رشته مدیریت

تعداد واحد درسی:   3 واحد
نام منبع درس: اقتصاد خرد، نگارش دکتر جمشید پژویان انتشارات دانشگاه پیام نور

تعداد اسلاید:257

به دلیل کامل و جامع بودن مناسب برای تدریس استادان میباشد

 

 

 

بخشی از محتویات پاورپوینت

طرح درس

u در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.
 
اهداف درس
u آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این درس میباشند.
 
جایگاه درس:

درس اقتصاد خرد بعنوان نخستین درس در سلسله دروس اقتصادی رشته مدیریت بوده و چون بسیاری از مفاهیم بنیادی که در سایر دروس اقتصادی این رشته ها از جمله اقتصاد کلان، پول و ارز و بانکداری، توسعه اقتصادی و مالیه عمومی مطرح خواهند شد برای اولین بار در این درس مورد بررسی قرار میگیرند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

چون آشنایی و معارفه دانشجو با علم اقتصاد از این درس آغاز میشود، ضرورت تعمق و دقت بیشتر در جهت تفهیم مفاهیم و اصطلاحات مربوطه بیشتر احساس میشود.

 

uتعریف علم اقتصاد (Economics):
در طول تاریخ تعاریف متفاوتی از علم اقتصاد ارائه شده است. 
آدام اسمیت اقتصاد را علم تولید ثروت قلمداد می نمود در حالیکه ریکاردو آن را علم تولید و توزیع ثروت می دانست. 
تعاریف امروزین علم اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که اقتصاد علم استفاده بهینه از منابع کمیاب تولید است. 
 

 در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:

علم اقتصاد مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته دراختیاراو قرار داده است.

 

 

 

 

طرح درس

اهداف درس

جایگاه درس:

تعریف علم اقتصاد (Economics)

در کتاب شما علم اقتصاد را چنین تعریف کرده اند:

بهترین راه معرفی علم اقتصاد پرداختن به مفاهیم سه گانه زیر است

نهایی گرایی ( (Marginalism

بازارهای کارآمد (Efficient Markets)

اقتصاد به دو حوزه مهم تقسیم میشود

اقتصادخرد

نظریه و مدل (Theory and Model )

فرض ثابت بودن متغیرهای دیگر( Ceteris Paribus)

uچه کالایی تولیدشود؟ 
توزیع کالاها
کمیابی
انواع کالاها
تعریف سرمایه گذاری
منحنی امکانات تولید
شکل منحنی
منحنی امکانات تولید برای یک اقتصاد واقعی
عدم کارایی
شکل منحنی امکانات تولید
رشد اقتصادی
مهمترین علت فقر کشورهای فقیر و غیر صنعتی
سیستم های اقتصادی
انواع سیستم های اقتصادی 

کاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism  

uکاپیتالیسم، اقتصاد بازارآزاد Capitalism
سیستم اقتصادی مخلوط (Mixed Economy):
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
دلایل طرفداران حضور دولت در اقتصاد:      
خانوارها و بنگاه ها :
بازار نهاده و ستاده :
تقاضا
قانون تقاضا
علل شیب منفی منحنی تقاضا
دو مشخصه منحنی تقاضا :
دو مشخصه منحنی تقاضا :
عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :
عوامل موثر بر تقاضای یک کالا :
جابجایی منحنی تقاضا :
مثال افزایش درآمد
مثال قیمت سایر کالاها
منحنی تقاضای بازار :
عرضه :
تعریف عرضه
تابع عرضه
جدول عرضه
منحنی عرضه
قانون عرضه
جابجایی منحنی عرضه
هزینه تولید
تکنولوژی
منحنی عرضه  بازار
تعادل و عدم تعادل در بازار
عدم تعادل
عدم تعادل
حرکت به سمت تعادل
حرکت به سمت تعادل
تغییرات در تعادل
رفتار مصرف کننده و مطلوبیت
عوامل موثردر تقاضای خانوارها
 و . .  .
بیش از 200مورد سر مطب داره که این جا وقت نمیشه به همه ی اونا اشاره کنیم

 قیمت: 4,900 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد داده های ساختمان زمین شناسی


پاورپوینت درمورد خدمات متقابل ايران واسلام


پاورپوینت درمورد خانواده درمانی


پاورپوینت درمورد حقوق بيمار


پاورپوینت درمورد حسابداری تحقیق و توسعه


پاورپوینت حسابداری پیشرفته(2)


پاورپوینت درمورد چگونه خبر بد را به والدين بدهیم


پاورپوینت درمورد جوانه


پاورپوینت درمورد جمعيت شناسي


پاورپوینت درمورد جذب اتمی


پاورپوینت درمورد جشنواره جابرابن حیان


پاورپوینت درمورد تیتانیم


پاورپوینت درمرود تکنیک های پیشرفته شمارش بخش 7.1 روابط بازگشتی (Recurrence Relations)


پاورپوینت درمورد تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاری


پاورپوینت درمرود ترويج الگوي مصرف در رسانه


پاورپوینت درمورد ترمومتر (دماسنج) ديجيتال


پاورپوینت درمورد ترسیمهای هندسی در عالم اسلامی


پاورپوینت درمورد تخمین مخازن در چاههای اکتشافی


پاورپوینت درمرود تحولات جدید در حوزه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و معرفی مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد


پاورپوینت درمرود تحليل يك طرح جديد امضارمز


پاورپوینت درمورد تحليل مخاطب در بسيج های اطلاع رسانی آموزشی


پاورپوینت درمورد تجهيزات پزشكي


پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته


پاورپوینت درمورد تبدیل فوریه (Fourier Transform)


پاورپوینت درمورد كارت صدا


پاورپوینت درمورد تبدیل آنالوگ به دیجیتال


پاورپوینت درمورد : تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت تاریخ ادبیات 2


پاورپوینت درمورد تاثير نيروي باد در طراحي مخازن


پاورپوینت درمورد تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین


پاورپوینت درمورد تاثير آرايش بادبند ها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله


پاورپوینت درمورد پیوندهای شیمیایی


پاورپوینت درمورد پیوند شیمیایی


پاورپوینت درمورد پوکی استخوان


پاورپوینت درمورد پره ها


پاورپوینت درمورد پاتولوژی استان کرمان


پاورپوینت درمورد بیماری فیزیولوژی قلبی


پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس


پاورپوینت درمورد بهداشت آب


پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی


پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی


پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور


پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت آهن زنگ نزن -11 اسلاید


پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی -143 اسلاید


تحقیق دباره زلزله -41 صفحه word


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


مقاله درباره آموزش و پرورش تطبیقی پیشرفته -118 صفحه word


پاورپوینت آدیپوکین ها


سورس پروژه کرنومتر با vb-net


عنوتن مقاله:Internet service provider


پاورپوینت جامعه شناسي سياسي -187 اسلاید


پاورپوینت کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی -46 اسلاید


زندگي نامه سعدی (word) 12 صفحه


تحقیق درباره امنیت در سیستم عامل -30 صفحه


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


تحقیق درباره محرم-15 صفحهword


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


پاورپوینت تحلیل حکمت هنر اسلامی-47 اسلاید


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلاید


پاورپوینت كارآفريني -63 اسلاید


کودک آزاری و حمایت‌های کیفری(word) 16 صفحه


کـیفرشـناسی و حـقوق زندانـیان - 26 صفحه


حقوق اساسی(word) 82 صفحه


حقوق جزاي عمومي(word) 16 صفحه


پاورپوینت فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت - 137 اسلاید


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


تحقیق درباره مدیریت(word) 39 صفحه


حافظه های فلش (word) 14 صفحه


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (word) 18 صفحه


موضوع مقاله : سد -24 صفحه word


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


گزارش مالی-6 صفحه


تحقیق درباره آجر (word)15 صفحه


پاورپوینت درباره مدیریت -64 اسلاید


دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining


پاورپوینت اقتصاد كاربردي براي مديران- 14 اسلاید


فرهنگ سازمانی- 19 صفحه


پاورپوینت الكتريسيته I


پاورپوینت دستور زبان فارسی -103 اسلاید


پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 74 اسلاید


مقاله درباره تصفیه فاضلاب -11 صفحهword


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت در مورد کشور عراقکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp اقتصاد nbsp nbsp طرفداران حضور دولت دلایل طرفداران حضور nbsp دلایل طرفداران nbsp nbsp دلایل nbsp nbsp علم اقتصاد طرفداران حضور دلایل طرفداران این درس اقتصاد nbsp حضور دولت منحنی تقاضا اقتصاد منحنی اقتصادی تولید امکانات طرفداران دلایل تقاضا تعریف ارائه پاورپوینت درس اقتصاد خرد-257 اسلایدnbsp nbsp nbsp اقتصاد nbsp nbsp طرفداران حضور دولت دلایل طرفداران حضور nbsp دلایل طرفداران nbsp nbsp دلایل nbsp nbsp علم اقتصاد طرفداران حضور دلایل طرفداران این درس اقتصاد nbsp حضور دولت منحنی تقاضا اقتصاد منحنی اقتصادی تولید امکانات طرفداران دلایل تقاضا تعریف ارائه
سایر محصولات