جزوه ایمنی و سلامت شغلی بهداشت حرفه ای 34 صفحه - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
جزوه ایمنی و سلامت شغلی بهداشت حرفه ای 34 صفحه
جزوه ایمنی و سلامت شغلی بهداشت حرفه ای 34 صفحه

جزوه ايمني و سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي) 34 صفحه

عنوان :جزوه ايمني وسلامت شغلي(بهداشت حرفه اي)قالب بندی : wordتعداد صفحات: 34 محتویاتمقدمه(Occupational Health) سلامت شغليمحتواي بهداشت حرفه ايمهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از: سلامت محيط و كار در بيمارستانعوامل زيان آور محيط كارعوامل زيان آور محيط كار-1 عوامل زيان آور فيزيكي-1-2ارتعاش-1-3 روشنايي-1-4 گرما 16 5سرما 17 -1-6 فشار-1-7 پرتو -4 امواج التراسوند، فرابنفش(UV)   مادون قرمز( IR)-2 عوامل زيان آور شيميايي-2-1 گازها و بخارات-2-2 ذرات معلق-3 عوامل زيان آور زيست شناختي-4 عوامل زيان آور ارگونومي-4-1 آنتروپومتري )تن سنجي(-4-2 فيزيولوژي كار-4-3 فيزيولوژي محيط-4-4 بررسي صدمات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار-4-5 حمل دستي بارمخاطرات اسكلتي- عضلانيقاعده نشستننکاتی چند برای مراقبت از زانوها  -4-6 نوبت كاريتوصيه های تغذيه ای براي نوبت كارانراهکارهای مقابله باخطرات-4-7  بيومكانيكي شغلي -4- 8ايستگاه هاي كارمعاينات بدو استخدام و دوره اي و تشكيل پرونده پزشكي شاغلين:هدف یا منظور:ايمني و پيشگيري از حوادث شغليايمني: عبارت است از درجه دور بودن از خطرراهكارهاي كنترليو . . . قسمتی از متنمقدمهانسان، از آغاز آفرينش، براي پويايي زندگي خود، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه، سختي هاي بسيار متحمل شده است. نيروي كار هر كشور، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، بخشي از پر اهميت از سرمايه هاي ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي انگاشته مي شود. از اين رو، حفاظت از تندرستي نيروي كار و بهسازي محيط كار، از اهميتي شايان توجه برخوردار است.بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند آسيب يا بيماري را سبب شوند و يا بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه اي دانشي است كه ريشه در بسياري از علوم مانند شيمي، فيزيك، مهندسي، رياضيات، پزشكي، فيزيولوژي،آمار و... و نيز، علوم انساني دارد. تاريخچه بهداشت حرفه ايپديداري دانش بهداشت حرفه اي، به عنوان يك تخصص ويژه و جدا از ديگر دانش ها، به نسبت تازه است، اما مفاهيم مطرح شده در اين دانش، از زمان هاي كهن مورد توجه بوده است. رامازيني، نخستين پزشكي است كه به توصيف پيشه هاي گوناگون و بيماري هاي ناشي از آن ها پرداخت و نخستين فردي بود كه به پزشكان پيشنهاد كرد، به هنگام پرسش هاي خود از بيمار، پيشه ي او را نيز جويا شوند. زيرا، ممكن است ارتباطي نزديك ميان پيشه ي فرد و بيماري او وجود داشته باشد. امروزه، اين پرسش در شرح حال نويسي همه ي بيماران به كار مي رود.پس ازكارهاي رامازيني، پزشكان به عوارض ناشي از كار بيشتر توجه كردند.در اوايل انقلاب اسلامي، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداري وقت با هم بر نيروي كار و بهداشت و ايمني كارگران و كاركنان نظارت داشتند. در دي ماه سال 1362 با موافقت وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت دولت نظارت بر بهداشت محيط كار و كارگر بر عهده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شد. اداره اي با عنوان اداره ي بهداشت حرفه اي مسئوليت حفظ و ارتقاي سلامت نيروي شاغل كشور را در شغل هاي گوناگون جامعه عهده دار گرديد.   سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه بهداشت حرفه اي1(ILO) -1 سازمان بين المللي كار2(WHO) -2 سازمان بهداشت جهاني3(OSHA) -3 سازمان هاي بهداشت و ايمني صنعتي4(NIOSH) -4 مركز پژوهش هاي ملي بهداشت و ايمني شغلي5(NFPA) -5 انجمن ملي حفاظت در برابر آتش سوزي (Occupational Health) سلامت شغلي(( سلامت شغلي)) تندرستي ،ارتباط آن با كار و محيط كار را بررسي مي كند. در آغاز، گستره ي سلامت شغلي، به آسيب ها يا بيماري هاي ، شغلي محدود مي گرديد، كه به كار، شرايط كار يا محيط كار نسبت داده مي شد. به تدريج، بررسي هاي انجام شده مشخص ساختند كه سه عامل ياد شده از جمله عوامل كمك كننده به بروز بيماري هاي غير شغلي نيز هستند و از اين رو، دامنه ي سلامت شغلي گسترش يافت. هدف هاي سلامت شغلي، عبارتند از:- تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان در هر پيشه اي كه هستند.- پيشگيري از بيماري ها و آسيب هاي ناشي از كار- حفاظت كاركنان در برابر عواملي كه براي تندرستي زيان آور هستند.- به كارگيري فرد در كاري كه از نظر فيزيولوژيك و رواني توانايي انجام آن را داشته باشد.- همخواني كار با فرد و در صورت نبود امكان، همخواني فرد با كار    1 International Labour Organization2 World Health Organization3 Occupational Safety and Health Administration٤ National Fire Protection Association٥ National Fire Protection Association محتواي بهداشت حرفه ايبهداشت حرفه اي، عبارت است از، دانش پيش بيني 6 ، تشخيص 7 ، ارزيابي 8 و كنترل 9 خطرهاي بهداشتي در محيط كار. هدف آن،تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت و تندرستي كار آنان و در پايان، ايمن نگهداشتن جامعه است. در بهداشت حرفه اي، بيماري ها و عوارض حاد و مزمن ناشي از عوامل زيان آور محيط كار بررسي مي شوند. مهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از: -1  بازرسي فني محيط كار-2 اندازه گيري و ازريابي عوامل زيان آور فيزيكي 10 ، عوامل شيميايي محيط كار 11 ، زيست شناسي 12 ، عوامل زيان آور ارگونوميك 13-3 بررسي روش هاي كار در كارگاه ها و ارايه ي روش بهينه-4 بررسي وسايل حفاظت فردي و راهنمايي در نحوه ي استفاده از آن-5 پيشگيري از بيماري ها و حوادث شغلي در همه حرفه ها )منظور از بيماري ها و حوادث شغلي آنهايي هستند كه در حين انجام كار و بواسطه آن رخ مي دهند(.-6 تشكيل پرونده پزشكي پرسنل و بررسي وضعيت سلامتي آن هاجهت دستيابي به شرايط ايده آل و رفع مشكلات موجود در محيط هاي كاري كه بيمارستانها نيز جزئي از اين محسوب مي شوند، ابتدا بايد عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي و بيماريها و حوادث و ..... شناسايي شود. علم بهداشت حرفه اي نيز جز ء اين نيست كه در درجه اول با اولويت قرار دادن ايمني در محيط هاي كاري و با پيشگيري و به حداقل رساندن جراحات و عوارض شغلي، اين گونه دردها و رنج ها را كاهش داده و در جهت هر چه بهتر كردن وضعيت كارگران زحمتكش تلاش كند.۶Anticipation٧ Recognition٨ Evaluation٩ Control١٠ Physical agants١١ Chemical agants١٢ Biological agants١٣ Ergonomic harmful agentsبخش قابل توجهي از نيروي كار در بخش بهداشت و درمان مشغول ارائه خدمات مي باشند كه مسائل بهداشت حرفه اي اين بخش ناديده گرفته شده است. مخاطرات ناشي از كار در اين بخش بسيار متنوع هستند، كه در اين مجموعه سعي شده است تا اطلاعاتي هرچند كوتاه در اين زمينه در اختيار پرسنل زحمت كش محيط هاي درماني قرار گيرد.مراكز بهداشتي درماني كه داراي حداقل 25 شاغل باشند، رئيس يا مدير مركز بهداشتي درماني مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار با اعضاء ذيل تشكيل دهد: 1- رئيس مركز بهداشتي درماني يا مدير مركز به عنوان نماينده تام اختيار رئيس2-  نماينده كاركنان مركز بهداشتي درماني3- مترون و در صورت نبودن او يكي از سوپروايزر مركز بهداشتي درماني4- مسئول حفاظت فني5- مسئول بهداشت حرفه اي6- مسئول تأسيسات مركز بهداشتي درماني7- كارشناس مهندسي تجهيزات پزشكي مركز بهداشتي درمانييكي از اقداماتي كه براي رسيدن به هدف بهداشت حرفه اي بايد انجام گيرد، مراقبت هاي بهداشتي- درماني شاغلين است كه از طريق معاينات قبل از استخدام، معاينات دوره اي، معاينات موردي انجام مي پذيرد.هدف هاي اصلي معاينه دوره اي عبارتند از:-  تشخيص زودرس بيماري هاي ناشي و مرتبط با كار و بيماري هاي غير شغلي - پيگيري موارد مشكوك تا روشن شدن وضع آن ها - درمان به موقع و جلوگيري از پيشرفت بيماري - كنترل عوامل زيان آور محيط كار و محدود كردن كار در فرد بيمار- جلوگيري از انتقال و انتشار بيماري هاي مسري-  مطالعه اثرات زيان آور عوامل موجود در محيط كار - تعيين اثر محيط بر سلامتي و بيماري كارگران - ارزيابي روش هاي پيشگيري و ايمنيبيماري ناشي از كار: بيماري هايي است كه به علت مواجهه با عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي يا ارگونومي محيط كار بوجود مي آيد.بيماري هاي مرتبط با كار: بيماري هايي هستند با چند منشاء يا عامل مختلف كه معمولاً در افراد جامعه وجود دارند و شغل يكي از عوامل بوجود آورنده ي آنهاست و احتمالاً حالت زمينه اي موجود را تشديد مي كند. سلامت محيط و كار در بيمارستانبيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل مي دهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان(حدود 70 درصد) را به خود اختصاص داده اند. بيمارستان بايد الگوي ...

جزوه ايمني و  سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي)  34 صفحه

عنوان :جزوه ايمني وسلامت شغلي(بهداشت حرفه اي)

قالب بندی : word

تعداد صفحات: 34

 

محتویات

مقدمه

(Occupational Health) سلامت شغلي

محتواي بهداشت حرفه اي

مهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از:

سلامت محيط و كار در بيمارستان

عوامل زيان آور محيط كار

عوامل زيان آور محيط كار

-1 عوامل زيان آور فيزيكي

-1-2ارتعاش

-1-3 روشنايي

-1-4 گرما 16

 5سرما 17

-1-6 فشار

-1-7 پرتو

 -4 امواج التراسوند، فرابنفش(UV)   مادون قرمز( IR)

-2 عوامل زيان آور شيميايي

-2-1 گازها و بخارات

-2-2 ذرات معلق

-3 عوامل زيان آور زيست شناختي

-4 عوامل زيان آور ارگونومي

-4-1 آنتروپومتري )تن سنجي(

-4-2 فيزيولوژي كار

-4-3 فيزيولوژي محيط

-4-4 بررسي صدمات اسكلتي- عضلاني مرتبط با كار

-4-5 حمل دستي بار

مخاطرات اسكلتي- عضلاني

قاعده نشستن

نکاتی چند برای مراقبت از زانوها

 -4-6 نوبت كاري

توصيه های تغذيه ای براي نوبت كاران

راهکارهای مقابله باخطرات

-4-7  بيومكانيكي شغلي

 -4- 8ايستگاه هاي كار

معاينات بدو استخدام و دوره اي و تشكيل پرونده پزشكي شاغلين:

هدف یا منظور:

ايمني و پيشگيري از حوادث شغلي

ايمني: عبارت است از درجه دور بودن از خطر

راهكارهاي كنترلي

و . . .

 

قسمتی از متن

مقدمه

انسان، از آغاز آفرينش، براي پويايي زندگي خود، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه، سختي هاي بسيار متحمل شده است. نيروي كار هر كشور، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، بخشي از پر اهميت از سرمايه هاي ملي دانسته شده و از پايه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي انگاشته مي شود. از اين رو، حفاظت از تندرستي نيروي كار و بهسازي محيط كار، از اهميتي شايان توجه برخوردار است.

بهداشت حرفه اي، ابزاري است كه به كمك آن مي توان در راستاي فراهم آوري، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت نيروي كار گام برداشت. بهداشت حرفه اي، بر پيش بيني، تشخيص، ارزشيابي و كنترل عوامل محيطي يا فشارهاي محيط كار متمركز است كه مي توانند آسيب يا بيماري را سبب شوند و يا بر تندرستي كاركنان اثر سوء بگذارند. بهداشت حرفه اي دانشي است كه ريشه در بسياري از علوم مانند شيمي، فيزيك، مهندسي، رياضيات، پزشكي، فيزيولوژي،آمار و... و نيز، علوم انساني دارد.

 

تاريخچه بهداشت حرفه اي

پديداري دانش بهداشت حرفه اي، به عنوان يك تخصص ويژه و جدا از ديگر دانش ها، به نسبت تازه است، اما مفاهيم مطرح شده در اين دانش، از زمان هاي كهن مورد توجه بوده است. رامازيني، نخستين پزشكي است كه به توصيف پيشه هاي گوناگون و بيماري هاي ناشي از آن ها پرداخت و نخستين فردي بود كه به پزشكان پيشنهاد كرد، به هنگام پرسش هاي خود از بيمار، پيشه ي او را نيز جويا شوند. زيرا، ممكن است ارتباطي نزديك ميان پيشه ي فرد و بيماري او وجود داشته باشد. امروزه، اين پرسش در شرح حال نويسي همه ي بيماران به كار مي رود.پس ازكارهاي رامازيني، پزشكان به عوارض ناشي از كار بيشتر توجه كردند.

در اوايل انقلاب اسلامي، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداري وقت با هم بر نيروي كار و بهداشت و ايمني كارگران و كاركنان نظارت داشتند. در دي ماه سال 1362 با موافقت وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيئت دولت نظارت بر بهداشت محيط كار و كارگر بر عهده ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گذاشته شد. اداره اي با عنوان اداره ي بهداشت حرفه اي مسئوليت حفظ و ارتقاي سلامت نيروي شاغل كشور را در شغل هاي گوناگون جامعه عهده دار گرديد.

 

 

 

سازمان هاي بين المللي فعال در زمينه بهداشت حرفه اي

1(ILO) -1 سازمان بين المللي كار

2(WHO) -2 سازمان بهداشت جهاني

3(OSHA) -3 سازمان هاي بهداشت و ايمني صنعتي

4(NIOSH) -4 مركز پژوهش هاي ملي بهداشت و ايمني شغلي

5(NFPA) -5 انجمن ملي حفاظت در برابر آتش سوزي

 

(Occupational Health) سلامت شغلي

(( سلامت شغلي)) تندرستي ،ارتباط آن با كار و محيط كار را بررسي مي كند. در آغاز، گستره ي سلامت شغلي، به آسيب ها يا بيماري هاي ، شغلي محدود مي گرديد، كه به كار، شرايط كار يا محيط كار نسبت داده مي شد. به تدريج، بررسي هاي انجام شده مشخص ساختند كه سه عامل ياد شده از جمله عوامل كمك كننده به بروز بيماري هاي غير شغلي نيز هستند و از اين رو، دامنه ي سلامت شغلي گسترش يافت.

 

هدف هاي سلامت شغلي، عبارتند از:

- تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت جسماني، رواني و اجتماعي كاركنان در هر پيشه اي كه هستند.

- پيشگيري از بيماري ها و آسيب هاي ناشي از كار

- حفاظت كاركنان در برابر عواملي كه براي تندرستي زيان آور هستند.

- به كارگيري فرد در كاري كه از نظر فيزيولوژيك و رواني توانايي انجام آن را داشته باشد.

- همخواني كار با فرد و در صورت نبود امكان، همخواني فرد با كار

 

 

 

 

1 International Labour Organization

2 World Health Organization

3 Occupational Safety and Health Administration

٤ National Fire Protection Association

٥ National Fire Protection Association

 

محتواي بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي، عبارت است از، دانش پيش بيني 6 ، تشخيص 7 ، ارزيابي 8 و كنترل 9 خطرهاي بهداشتي در محيط كار. هدف آن،تأمين، نگهداري و بالا بردن سلامت و تندرستي كار آنان و در پايان، ايمن نگهداشتن جامعه است. در بهداشت حرفه اي، بيماري ها و عوارض حاد و مزمن ناشي از عوامل زيان آور محيط كار بررسي مي شوند.

 

مهم ترين وظايف مهندسي بهداشت حرفه اي عبارت است از:

-1  بازرسي فني محيط كار

-2 اندازه گيري و ازريابي عوامل زيان آور فيزيكي 10 ، عوامل شيميايي محيط كار 11 ، زيست شناسي 12 ، عوامل زيان آور ارگونوميك 13

-3 بررسي روش هاي كار در كارگاه ها و ارايه ي روش بهينه

-4 بررسي وسايل حفاظت فردي و راهنمايي در نحوه ي استفاده از آن

-5 پيشگيري از بيماري ها و حوادث شغلي در همه حرفه ها )منظور از بيماري ها و حوادث شغلي آنهايي هستند كه در حين انجام كار و بواسطه آن رخ مي دهند(.

-6 تشكيل پرونده پزشكي پرسنل و بررسي وضعيت سلامتي آن ها

جهت دستيابي به شرايط ايده آل و رفع مشكلات موجود در محيط هاي كاري كه بيمارستانها نيز جزئي از اين محسوب مي شوند، ابتدا بايد عوامل زيان آور فيزيكي و شيميايي و بيماريها و حوادث و ..... شناسايي شود. علم بهداشت حرفه اي نيز جز ء اين نيست كه در درجه اول با اولويت قرار دادن ايمني در محيط هاي كاري و با پيشگيري و به حداقل رساندن جراحات و عوارض شغلي، اين گونه دردها و رنج ها را كاهش داده و در جهت هر چه بهتر كردن وضعيت كارگران زحمتكش تلاش كند.

۶Anticipation

٧ Recognition

٨ Evaluation

٩ Control

١٠ Physical agants

١١ Chemical agants

١٢ Biological agants

١٣ Ergonomic harmful agents

بخش قابل توجهي از نيروي كار در بخش بهداشت و درمان مشغول ارائه خدمات مي باشند كه مسائل بهداشت حرفه اي اين بخش ناديده گرفته شده است. مخاطرات ناشي از كار در اين بخش بسيار متنوع هستند، كه در اين مجموعه سعي شده است تا اطلاعاتي هرچند كوتاه در اين زمينه در اختيار پرسنل زحمت كش محيط هاي درماني قرار گيرد.

مراكز بهداشتي درماني كه داراي حداقل 25 شاغل باشند، رئيس يا مدير مركز بهداشتي درماني مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار با اعضاء ذيل تشكيل دهد:

 

1- رئيس مركز بهداشتي درماني يا مدير مركز به عنوان نماينده تام اختيار رئيس

2-  نماينده كاركنان مركز بهداشتي درماني

3- مترون و در صورت نبودن او يكي از سوپروايزر مركز بهداشتي درماني

4- مسئول حفاظت فني

5- مسئول بهداشت حرفه اي

6- مسئول تأسيسات مركز بهداشتي درماني

7- كارشناس مهندسي تجهيزات پزشكي مركز بهداشتي درماني

يكي از اقداماتي كه براي رسيدن به هدف بهداشت حرفه اي بايد انجام گيرد، مراقبت هاي بهداشتي- درماني شاغلين است كه از طريق معاينات قبل از استخدام، معاينات دوره اي، معاينات موردي انجام مي پذيرد.

هدف هاي اصلي معاينه دوره اي عبارتند از:

-  تشخيص زودرس بيماري هاي ناشي و مرتبط با كار و بيماري هاي غير شغلي

 - پيگيري موارد مشكوك تا روشن شدن وضع آن ها

 - درمان به موقع و جلوگيري از پيشرفت بيماري

 - كنترل عوامل زيان آور محيط كار و محدود كردن كار در فرد بيمار

- جلوگيري از انتقال و انتشار بيماري هاي مسري

-  مطالعه اثرات زيان آور عوامل موجود در محيط كار

 - تعيين اثر محيط بر سلامتي و بيماري كارگران

 - ارزيابي روش هاي پيشگيري و ايمني

بيماري ناشي از كار: بيماري هايي است كه به علت مواجهه با عوامل فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي يا ارگونومي محيط كار بوجود مي آيد.

بيماري هاي مرتبط با كار: بيماري هايي هستند با چند منشاء يا عامل مختلف كه معمولاً در افراد جامعه وجود دارند و شغل يكي از عوامل بوجود آورنده ي آنهاست و احتمالاً حالت زمينه اي موجود را تشديد مي كند.

 

سلامت محيط و كار در بيمارستان

بيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل مي دهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان(حدود 70 درصد) را به خود اختصاص داده اند. بيمارستان بايد الگوي
قیمت: 3,900 تومان


پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درمورد بهداشت محیط مدارس


پاورپوینت درمورد بهداشت آب


پاورپوینت درمورد بسيج های اطلاع رسانی آموزشی


پاورپوینت درمورد بسته بندی بهداشتی مواد غذایی


پاورپوینت درمورد برنامه‌ريزی استراتژيک منابع انسانی و سند توسعه‌ی نيروی انسانی کشور


پاورپوینت درمورد برنامه ریزی آموزشی و درسی


پاورپوینت درمورد برنامه ریزی اقتصادی


پاورپوینت درمرود برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در کتابخانه اسکندریه مصر


پاورپوینت درمورد بررسی، مطالعه و توسعه نظام پیمانکاری فرعی و مبادلات مشارکتیSPXبر اساس روش UNIDO


پاورپوینت درمورد بررسی نقش تشكلها و مؤسسات و شرکتهای غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی


پاورپوینت درمورد بررسی فراوانی انحراف سپتوم بینی در بیماران مبتلا به سینوزیت مزمن در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز


پاورپوینت درمورد بررسي دستگاههاي Photometry


پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک


پاورپوینت درمورد بررسی پیش نویس لایحه قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها


پاورپوینت درمورد بازیافت انواع زباله های پلاستیکی


پاورپوینت درمورد بازار کار اشتغال و بيکاري


پاورپوینت درمورد آئين نامه تشكيل و نحوه فعاليت دفاتر نظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي


پاورپوینت درمورد آنتی بادی ها


پاورپوینت درمورد آنالیز فراصوت


پاورپوینت درمورد آناليز رياضي2


پاورپوینت درمورد آناتومی


پاورپوینت درمورد آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری


پاورپوینت درمورد آلياژهاي هوا فضا


مقاله درمورد آموزش پيش دبستاني


مقاله درمورد نظام آموزشی ژاپن


مقاله درمورد آموزش بزرگسالان


مقاله درمورد آموزش الکترونیکی


مقاله درمورد آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون


مقاله درمورد آموزش ابتدايي


مقاله درمورد آموزش، تنبیه، تشویق


مقاله درمورد افزايش رضايت شغلي معلمان


مقاله درمورد افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي


مقاله درمورد اصول ارزشیابی توانمند ساز ی


مقاله درمورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه


مقاله درمورد آزمون های تشریحی


مقاله درمورد ارزشیابی در آموزش و پرورش


مقاله درمورد ارزشیابی


علم شیمی و کاربردی کردن آن (word) 24 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


جزوه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی -25صفحهword


تحلیل سیستم های آبیاری تحت فشار (قطره ای)


تحقیق درباره اخلاق حرفه اي (word) 29 صفحه


بعد حقوق بشری فقر در افغانستان-33 صفحهword


دانلود فایل word جدول تناوبی


پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید


پاورپوینت صدا و کنترل و اندازه گیری آن در صنعت ( عوامل فيزيكی زیان آور محیط شغلی ) 31 اسلاید


جزوه ايمني و سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي) 34 صفحه


اصول فقه ( مبانی استنباط حقوق اسلامی )- 24 صفحهword


پاورپوینت مدیریت منابع انسانی-95 اسلاید


تحقیق مقاله نوجوانان ، جوانان و دخانیات (word) 5 صفحه


دانلود 0.Black Glassy Window 1.0 تم مشکی شفاف برای اندروید


طرح توجیهی توليد و مونتاژ كامپيوتر با ظرفيت 250 دستگاه در سال(word) 13 صفحه


عنوان مقاله: مدیریت دانش در سازمان-7صفحهword


عنوان پروژه: داده کاوی، مفاهیم و کاربرد -101 صفحه word


اصول حسابداری 1 - 418 اسلاید


پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار -41 اسلاید


بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه و امنیت اقتصادی - 26 صفحهword


جزوه آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مفاهیم آن -17 صفحهword


مطالعه تطبيقي وقف در حقوق ايران و تراست در نظام حقوقي انگليس-16 صفحهword


دانلود پاورپوینت تحریم اقتصادی-19 اسلاید


نمونه سوالات درس اخلاق (word) 13صفحه


تحقیق درباره زردشت (word) 7 صفحه


تحقیق درباره ram ، رم (word) 15 صفحه


تحقیق درباره : بررسی آلات موسیقی در آثار سنایی(word) 22 صفحه


علم حقوق (word) 45 صفحه


رياضيات و كاربرد آن در مديريت -291 اسلاید


تحقیق درباره امنيت شبكه (word) 23 صفحه


قانون مدیریت خدمات کشوری(word) 48 صفحه


تحقیق درباره معرفي آب و هوا - 4 صفحه


آشنایی با ساختار يك مقاله علمي و آرایه¬های آن (word) 7 صفحه


دانلود پاورپوینت حامیان تولید ملی -12 اسلاید


پاورپوینت بررسی حمل و نقل شهری توکیو -117 اسلاید


پاورپوینت ثبت فعالیت الکتریکی قلب واصول تفسیر الکترو کاردیوگرام - 90 اسلاید


دانلود پاورپوینت درباره رودکی -24 اسلاید


اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) -284 اسلاید


دانلود پاورپوینت اقتصاد اسلامی- 18 اسلاید


مهندسی عمران محیط زیست-آزمون دانش پذیری فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور - 7 صفحه-75سوال


پاورپوینت بحران آب -33 اسلاید


پاورپوینت “ «مهران مدیری ،سلطان کمدی ایران» ” -24 اسلاید


انتخابات شورای مدرسه - 2 صفحه


طرح توجیهی توليدترانس مهتابي 40وات و 20 وات با ظرفيت 400000 عدد در سال(word) 14 صفحه


طرح توجیهی توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد هشتصد تن در سال (word) 15 صفحه


پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید


پاورپوینت بررسی حمل و نقل شهری توکیو -117 اسلایدکلمات کلیدی :ترين وظايف مهندسي كار بيماري هايي بالا بردن سلامت وظايف مهندسي بهداشت وزارت بهداشت درمان nbsp nbsp nbsp تشكيل پرونده پزشكي occupational health سلامت مهندسي بهداشت حرفه بهداشت حرفه زيان آور محيط كار عوامل زيان بيماري هاي مركز بهداشتي بهداشت بيماري عوامل سلامت بهداشتي پزشكي ايمني بررسي درماني جزوه ايمني و سلامت شغلي (بهداشت حرفه اي) 34 صفحهترين وظايف مهندسي كار بيماري هايي بالا بردن سلامت وظايف مهندسي بهداشت وزارت بهداشت درمان nbsp nbsp nbsp تشكيل پرونده پزشكي occupational health سلامت مهندسي بهداشت حرفه بهداشت حرفه زيان آور محيط كار عوامل زيان بيماري هاي مركز بهداشتي بهداشت بيماري عوامل سلامت بهداشتي پزشكي ايمني بررسي درماني
سایر محصولات