اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی - دانلود انواع تحقیق مقاله پروژه
اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی
اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

چکیدهاثرات سومند ترکیبات سیلیکاته بر رشد و جذب عناصر ضروری در گرامینهها به اثبات رسیده است. اما مطالعات در این حوضه بر روی گیاهان دیگر و با تاکید بر نانو ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا آزمایشی جهت تعیین اثر اندازه ذرات سیلیکات سدیم بر بخش هوایی سیب زمینی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال 2931در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا...

اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی

چکیده

اثرات سومند ترکیبات سیلیکاته بر رشد و جذب عناصر ضروری در گرامینهها به اثبات رسیده است. اما مطالعات در این حوضه بر روی گیاهان دیگر و با تاکید بر نانو ذرات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا آزمایشی جهت تعیین اثر اندازه ذرات سیلیکات سدیم بر بخش هوایی سیب زمینی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سال 2931در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح اندازه ذرات (نانو و میکرو) و سطوح غلظت صفر، 911 ،111 ،211و 011میلیگرم در لیتر بود. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنیدار کاربرد سیلیکات سدیم بر غلظت عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و سیلیسیم بود در بالاترین غلظت، صفات یاد شده در تیمار نانو نسبت به میکرو به ترتیب ،11 22 ،91 ،21 ،12و 22درصد بیشتر بود. اثر نانو ذرات بر غلظت نیتروژن به طور معنیداری بیشتر از ذرات میکرو بود. همچنین با افزایش غلظت سیلیکات سدیم، غلظت نیتروژن برگ به طور معنیداری بیشتر شد. کارایی جذب سدیم و سیلیسیم بخش هوایی سیب زمینی در تیمار نانو به طور معنیداری بالاتر از میکرو بود. در هر یک از سطوح غلظت، کارایی جذب عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر و نیتروژن نانو ذرات به طور معنیداری بالاتر از ذرات میکرو بود. به طور کلی اثر نانو ذرات سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر معدنی مورد مطالعه، بیشتر از ذرات میکرو بود و غلظت 011میلیگرم بیشترین تاثیر را داشتقیمت: 2,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱8


مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱8


مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱۷


مجله فورفورتو FourFourTwo – ۲۰۱۷


مجله جهانگردی ایتالیا Aprile2017


مجله جهانگردی ایتالیا Febbraio 2017


مجله جهانگردی ایتالیا Settembre 2017


مجله جهانگردی ایتالیا Agosto 2017


مجله جهانگردی ایتالیا Agosto 2016


مجله جهانگردی اروپا Dicembre 2016


جلد اول کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315


جلد پنجم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1316


اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینی


جلد سوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1316


جلد دوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315


جلد اول کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315


جلد دوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1315


جلد سوم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی 1316


مجله دکوراسیون داخلی منزل ، معماری و طراحی


جلد چهارم کتاب هزارویک شب - نسخه اصلی . چاپ دوم-1337کلمات کلیدی :طور معنیداری بیشتر اثر نانو ذرات کلسیم منیزیم فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم طور معنیداری بالاتر ذرات سیلیکات سدیم بالاترین غلظت صفات تیمار نانو نسبت سیلیکات سدیم کارایی جذب جذب عناصر نانو ذرات طور معنیداری میکرو بود هوایی سیب سیب زمینی بخش هوایی ذرات میکرو میکرو عناصر سیلیکات معنیداری کارایی نیتروژن زمینی هوایی تیمار سیلیسیم اثر محلولپاشی ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر غلظت و کارایی جذب عناصر در بخش هوایی سیب زمینیطور معنیداری بیشتر اثر نانو ذرات کلسیم منیزیم فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم طور معنیداری بالاتر ذرات سیلیکات سدیم بالاترین غلظت صفات تیمار نانو نسبت سیلیکات سدیم کارایی جذب جذب عناصر نانو ذرات طور معنیداری میکرو بود هوایی سیب سیب زمینی بخش هوایی ذرات میکرو میکرو عناصر سیلیکات معنیداری کارایی نیتروژن زمینی هوایی تیمار سیلیسیم