ببینید | صحنه‌ای واقعی از یک تعقیب و گریز در طبیعت مقابل چشمان سرنشینان خودرو!
ببینید | صحنه‌ای واقعی از یک تعقیب و گریز در طبیعت مقابل چشمان سرنشینان خودرو!

ببینید | صحنه‌ای واقعی از یک تعقیب و گریز در طبیعت مقابل چشمان سرنشینان خودرو!

ویدیویی هیجان‌انگیز از تعقیب و گریز، خرس خشمگین که به دنبال گوزن آمریکایی میرود. منبع: بیسیمچی مدیا

ببینید | صحنه‌ای واقعی از یک تعقیب و گریز در طبیعت مقابل چشمان سرنشینان خودرو!

دیدگاهتان را بنویسید