ببینید |  پاسخ جهانگیری به سوالی درباره اینکه آیا دولت سوم روحانی است یا خیر
ببینید | پاسخ جهانگیری به سوالی درباره اینکه آیا دولت سوم روحانی است یا خیر

ببینید | پاسخ جهانگیری به سوالی درباره اینکه آیا دولت سوم روحانی است یا خیر

جهانگیری به این سوال که آیا دولت سوم روحانی است یا خیر پاسخ داد: من اسحاق جهانگیری هستم!/دانشجو

ببینید |  پاسخ جهانگیری به سوالی درباره اینکه آیا دولت سوم روحانی است یا خیر

دیدگاهتان را بنویسید