فارس من
فارس من

فارس من| تعداد پرستاران را افزایش دهید

سردبیر پویش «افزایش تعداد پرستاران در مراکز درمانی» گفت: با توجه به کمبود پرستاردر بیمارستان‌ها، همسرم بیشتر از ۱۲ ساعت در بیمارستان می‌ماند و اکثر …