یادداشت
یادداشت

چرا اصلاحات نمی‌تواند چیزی بین جبهه برانداز و جبهه هوادار نظام باشد؟

بزرگترین خطر برای واسطه‌گری عادی شدن و ثبات است. اگر یک روال عادی و منظم به وجود بیاید دیگر بازار شفاف خواهد شد و واسطه‌گری …

یک چهارچوب منظومه‌وار برای بازسازی فرهنگ

باید متناسب با شرایط جدید و نیازهای نوپدید به بازاندیشی در سازوکارها و بازنگری در روش‌ها رو آورد. بازسازی انقلابی نیز وابسته به بازآفرینی روشی …